Polityka prywatności

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO), SHEE SUDIO MAKIJAŻU PERMANTNEGO MARTA PAWLIK z siedzibą w Krakowie przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również administratorem tych danych osobowych (ADO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w SHEE STUDIO. W przypadku ich niepodania, zamawiana przez Pana/Panią usługa nie zostanie wykonana. Pana/Pani  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych tj.:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług kosmetycznych;
  • zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom przebywającym na terenie Shee Studio za pomoca monitoru firmowego;
  • spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej)
  • do przetwarzania danych osobowych także w celach marketingowych administratora Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c). oraz art. 6 ust.1 lit.F) RODO;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacji usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedstawienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.)

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetu, dostawcę usługi mailingu, firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, itp.

Ponadto Shee Studio będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych  w art. 17 RODO
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO 21